+90 (266) 266 266 0 info@komandoav.com

Menu

MEVZUATLAR

tabanca ruhsatnamesi mevzuatı, Kaynak : Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Dairesi Başkalığı

RUHSAT ÇEŞİTLERİ

1- Bulundurma ruhsatı

(a) Meskende bulundurma 
(b) İş yerinde bulundurma

2- Taşıma ruhsatı 
 

(a) Kamu görevlisi 
(b) Emekli kamu görevlisi 
(c) Can güvenliği 
(d) Meslek mensupları

-Taşıma ve bulundurma ruhsatlarının süreleri onay tarihinden itibaren 5 yıldır. Ancak, kamu görevlilerinin ruhsatları görevleri devamınca geçerli olup, bu kişilerin her beş yılda bir görev durumlarını belirtmeleri zorunludur. 

-Ayrıca silah ruhsatlarından

YIL RUHSATIN CİNSİ ÜCRETİ
2016 Silah Taşıma Ruhsatı 3.735.50 TL
2016 Silah Bulundurma Ruhsat 1.195,40 TL
2015 Silah Taşıma Ruhsatı 3.538,50 TL
2015 Silah Bulundurma Ruhsatı 1.132,40 TL
SİLAH RUHSATLARINDAN İSTENECEK BELGELER
1- Dilekçe 
2- İkametgah belgesi (karakol tasdikli) 
3- Adli sicil belgesi (silah ruhsatı için arşiv kayıtlı) 
4- Sağlık raporu 
5- 4 adet fotoğraf 
6- Nüfus cüzdan aslı ve 3 adet fotokopisi 
7- Silah ruhsatı istek formu (ruhsat şubelerden temin edilecek) 

Ayrıca, taşıma ruhsatı talep eden meslek mensuplarından işi ile ilgili durumu gösterir belgeler, (oda kaydı, vergi kaydı? v.b.), kamu görevlilerinden görevleri ile ilgili çalışmış oldukları birimden görev belgesi istenir. 

Bu belgeler ile birlikte ikamet edilen il valiliğine veya yetki verilmiş kaymakamlıklara müracaat edilmesi gerekmektedir.
KİMLER SİLAH RUHSATI ALABİLİR

Genel olarak; silah ruhsatı verilmesine sağlık ve adli yönden engel hali bulunmamak, 21 yaşını doldurulması zorunludur. 
 

(a) Can güvenliklerinin ciddi ve harici tehdit ve tehlikelere maruz kalacağı kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılan Türk vatandaşları ile karşılıklılık esasına göre ülkemizde çalışma ve ikamet izni sahibi yabancı uyruklu şahıslara il valileri tarafından silah taşıma ruhsatı verilebilmektedir. 

(b) Kamu görevlilerinden; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve yasama organı üyeleri ile bu görevlerde bulunmuş olanlara, Valilere, Kaymakamlara, Hakimlere, Köy ve mahalle muhtarlarına, Belediye Başkanlarına, il genel meclisi üyelerine, Büyükelçilere, Başkonsoloslara, silah taşıma ruhsatı verilebilmektedir. 

(c) Meslek Mensuplarından; 

Sarı basın kartı sahiplerine, Kuyumcu ve sarraflara, ruhsatlı silah tamirhanesi sahiplerine, Banka müdürlerine, pilotlara, Yıllık satış tutarı (cirosu) her yıl Bakanlıkça tespit edilecek miktara ( 2013 yılı için belirlenen ciro miktarı 8,200,000.- TL) ulaşan gerçek kişi tacirlerle sermaye şirketlerin yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile genel müdür ve yardımcılarına , arıcılara, büyük arazi sahiplerine, müteahhitlere, Sigortalı olarak en az 50 işçi çalıştıranlara, poligon sahiplerine, Barolara kayıtlı bulunan avukatlara, Noterlere, En az bir dönem belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği veya muhtarlık yapmış olanlara silah taşıma ruhsatı verilebilmektedir. 

(d) Emekli Kamu Görevlilerinden; Vali, vali yardımcısı, kaymakam, Hakim ve savcılara, Büyükelçi, başkonsolos, Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda çalışan personel ile M.İ.T. hizmetleri mensuplarına, Çarşı ve mahalle bekçilerine, Orman muhafaza memurları ve orman bölge şeflerine, Gümrük Muhafaza Teşkilatı amir ve memurlarına silah taşıma ruhsatı verilebilmektedir.
SİLAH RUHSATI VERİLMESİNİ ENGELLEYEN HALLER

6136 Sayılı Kanunun 7 nci maddesinin (1) numaralı bendinde sayılanlar hariç aşağıda belirtilen hallerden birine giren kimselere hiçbir şekilde ateşli silah taşıma veya bulundurma izni verilemez, verilmiş ruhsatlar iptal edilir. 
 

1- Ateşli silahlarla işlenen cürümlerden hükümlü bulunanlar. 
2- Ruhsatlı silahıyla suç işleyenler veya silahın muhafazasındaki ihmal ve kusuru neticesi başkaları tarafından suç işlenmesine veya intihara neden olmaktan mahkum olanlar. 
3- Zorunlu olmadığı halde meskun mahalde veya civarında ya da umuma mahsus yolda silah atanlar. 
4- Taksirli suçlar hariç bir yıldan fazla hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanlar. 
5- Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, zimmet, ihtilas irtikap ve rüşvet gibi yüz kızartıcı suçlardan birinden ceza almış olanlar, 
6- Her türlü kaçakçılık, kara para aklama, hayali ihracat, ideollojik, anarşik, terör ve benzeri yayın şiddet eylemlerine katılma suçlarından birinden hüküm giymiş olanlar. 
7- Taksirle işlenen suçlar hariç ikiden fazla suçtan dolayı hapis ya da para cezası almış olanlar. 
8- Uyuşturucu maddeleri ruhsatsız imal, ithal veya ihraç etme, satma, satın alma, bulundurma, suçlarından biriyle mahkum olanlar. 
9- Ruhsatlı silahını geçici de olsa bir başkasına verdikleri için hüküm giyenler. 
10- Kanuna aykırı olarak ateşli silah ve mermilerini satın alan, bulunduran veya taşıyanlar. 
11- Kama, hançer, şiş, boğma zinciri, muşta, ucu sivri ve oluklu bıçak gibi salt saldırı aletlerinden birini kullanmak suretiyle suç işleyenler. 
12- Ruhsatın veriliş nedeni ortadan kalktığı halde durumu, ruhsatı veren makama altı ay içinde bildirmeyenler. 
13- Akıl hastası veya psikolojik ve nörolojik rahatsızlıkları olanlar.
RUHSATLI SİLAHLARIN DEVRİ, HİBESİ VE YENİLENMESİ
1- Ruhsatlı silahı olup da bu silahını bir başkasına devretmek isteyenler mevcut ruhsatlarını ekleyecekleri bir dilekçe ile; devralmak isteyenler de dilekçeleri ve müracaatta istenen belgelerle birlikte valiliğe müracaat ederler. 
2- Silah devralacak kişiler hakkında valilikçe silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller dikkate alınarak yapılan tetkik ve tahkikat neticesinde durumu yönetmeliğe uygun olduğu kesinlik kazanması halinde 5 yıllık silah ruhsatı tanzim edilir. 
3- Taşıma veya bulundurma ruhsatı olanlardan durumlarının sonradan silah ruhsatı verilmesini engelleyen haller kapsamına girmeleri halinde mevcut ruhsatları iptal edilir. Ruhsatı iptal edilen silahlar, durumu yönetmelik hükümlerine göre ruhsat almasına engel hali olmayan şahıslara 6 ay içinde devri sağlanır. Noter vekaleti ancak, gerekli müracaatların yapılması, belgelerin ibrazı, imzalanması ve teslim alınmasına yetki vermekte olup, silahın teslim alınmasına, taşınmasına, bulundurulmasına veya tespit amacıyla yetkili makamlara ibrazına yetki vermemektedir. 
4- Ruhsatlı silahı olanlar istekleri halinde bu silahlarını Türk Silahlı Kuvvetlerine veya Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe edebilirler. 
5- Silah ruhsatları ilk verildiği tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. Süresi sona eren ruhsatlar ilk verilişteki usule göre tekrar yenilenir.
VERASET İŞLEMLERİ

Ruhsatlı silahı olanların vefat etmeleri halinde; veraset ilamı çıkarıldıktan sonra bu kişilere ait silahların, mirasçıların tümünün muvafakati ile aralarından birine, kanuni bir engel yok ise devri sağlanır. 

SİLAH İLE GİRİLEMEYECEK YERLER

Aşağıda belirtilen yerlere hiçbir surette ateşli silahla girilemez. Girmiş olanların silah taşıma ruhsatları bulundurmaya çevrilir. Bu durumda olanlara bir daha taşıma ruhsatı verilmez. 
 

1- Duruşmalara, mahkeme salonlarına, 
2- Hastanelerin psikiyatri bölümlerine, akıl hastanelerine, 
3-Ceza ve tutukevleri ile her türlü ıslah ve infaz kurumlarına, 
4-Öğrencilerin toplu olarak oturdukları yurtlara, eğitim ve öğretim kurumlarına, 
5-Siyasi partilerin açık hava ve kapalı yer toplantılarına, 
6-İzinli ya da izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine, 
7-Sendikalara, derneklere ve bunların toplantı ve kongrelerine, 
8-Her türlü spor karşılaşmaları ile yarışmalara, 
9-Kanuna uygun veya kanuna aykırı olarak grev yapılmakta olan işyerlerine, 
10-Türkiye Büyük Millet Meclisi ana binaları ile Meclis Başkanlığınca belirlenen yerlere,
 
SİLAHIN EVDE YA DA İŞYERİNDE MUHAFAZA EDİLMESİNDE UYULMASI ZORUNLU KURALLAR
1-Silah evde mutlaka boş olarak saklanmalı, zorunluluk olmadığı sürece işyerlerinde dolu bulundurulmamalıdır. 
2-Kilitli bir dolapta veya çekmece içerisinde veya gözden uzak bir yerde saklanmalıdır. 
3-Silah ve fişekleri daima çocukların rahatlıkla ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır. 
4-Toplu silahlarda genellikle emniyet sistemi bulunmadığından, saklanırken mutlaka fişekler topundan çıkarılmalıdır. 
5-Silahı bir yere koyarken, etrafta hava cereyanının bulunmasına ve rutubet olmamasına dikkat edilmesi, silahın metal kısımlarının paslanmaması açısından önemlidir. 
6-Fişekleri daima orjinal kutuları içerisinde rütbesiz bir ortamda silahtan ayrı bir yerde muhafaza edilmelidir. 
7-Silahın basit temizlik ve bakım işlemleri yapılırken etrafta kimsenin bulunmamasına dikkat edilmemelidir.
SİLAHIN NAKLİNDE UYULMASI ZORUNLU KURALLAR

Bulundurma Ruhsatlı Tabancalar İçin 
 

1-Öncelikle ruhsat alınan makamlardan ?silah nakil belgesi? alınması gerekmektedir. 
2-Nakil belgesinde belirtilen amacın dışında (tamir, adres değişikliği vb.) başka yerlere götürülmemelidir. 
3-Mutlak surette silah boşaltılmalı, şarjör silahtan ayrı konulmalıdır. 
4-Bulundurma ruhsatlı silahlar araçlarda nakledilirken varsa çekmecede, mevcut değilse bir kutu içerisinde konulmalıdır.
ATIŞ ESNASINDA UYULMASI ZORUNLU KURALLAR
1- Varsa atıştan önce poligon talimatnamesi iyice okunmalıdır 
2- Poligonlarda veya açık sahalarda yapılacak atışlarda, atıcının yanında herhangi bir kimse varsa, tutukluk, arıza ve benzeri durumlarda silahın namlusunu hedef istikametinden başka bir yöne çevrilmemelidir 
3- Toplu tabancalarda horoz kurulu vaziyette iken silah kesinlikle kılıfa konulmamalıdır 
4- Fişek ateş almadığında, silahı söküp nedenini araştırmadan önce en az 15 saniye beklenmeli ve bu süre sonunda önce şarjör çıkartılmalı ve fişek yatağı boşaltılmalıdır 
5- Tabanca ile atış esnasında hedef dışında bir yöne bakılmamalı, geriye dönerek konuşulmamalıdır 
6- Silahın namlusunu kesinlikle kendinize ve başkasına doğru çevirmeyiniz 
7- Meskun mahal dışındaki açık alanlarda atış yapılması durumunda hedefin arka kısmında mermi çekirdeğinin sekmesine neden olabilecek sert ve düzgün satıhlar olmamalıdır 
8- Silah elde iken her türlü şakadan kaçınılmalı, ateş etmeğe karar verilmedikçe silah bir yere yöneltilmemelidir 
9- Asla alkollü iken silah ele alınmamalı ve atış yapılmamalıdır 
10- Silahın teknik özelliğine uygun olamayan fişeklerle atış yapılmamalıdır 
11- Namlu hedefi göstermedikçe tetiğe parmak yerleştirilmemelidir
ATEŞLİ SİLAHLARLA MEYDANA GELEN YARALANMALARDA İLKYARDIM

İLKYARDIMIN TEMEL KURALLARI; İlkyardımda yaralının durumu ne olursa olsun, ilk önce çevre güvenliği sağlanmalıdır. 
 

1-Hasta veya kazazedenin emniyeti sağlanmalıdır. 
2-Yaralıya yatırılarak müdahale edilmelidir. 
3-Yaralı hareket ettirilmemelidir. Çevre güvenliği sağlanmışsa, ortamda süregelen bir tehlike yok ise ilk müdahale bulunduğu yerde yapılmalıdır. 
5-Müdahale süratli, sakin ve gerektiği kadar yapılmalıdır. 
6-Taşıma işlemi mutlaka kurallara uygun yapılmalıdır. 
7-Kanama durdurulmalı, düzenli solunum sağlanmalı, şok önlenmelidir. 
8-Şuursuz olanlara yiyecek ve içecek verilmemelidir. 
9-Yaralı sıcak tutulmalıdır. 
10-İlkyardımı yapan soğuk kanlı, kararlı ve güven verici olmalıdır. 
11-Çevredeki telaşlılar uzaklaştırılmalıdır. ilkyardım konusunda bilgi sahibi olmayanların müdahalesi önlenmelidir. 
12-Yaralının yarasını görmesine izin verilmemelidir. 
13-İlkyardım sonrası tıbbi tedavi için doktor sağlanmalıdır.
PATLAYICI KULLANIMI